Reklama

Kraków: katecheci filarem moralnym w szkole w gronie uczniów, nauczycieli i rodziców

2019-09-03 11:32

ks. Jan Abrahamowicz

Fot. Joanna Adamik/archidiecezja krakowska

„Misje i odpowiedzialność w katechezie szkolnej i parafialnej” to temat tegorocznych Dni Katechetycznych, które odbyły się dnia 29 sierpnia w Centrum Św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie na Białych Morzach. To doroczne spotkanie ma miejsce tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego i jest okazją do podsumowania dotychczasowej pracy katechetycznej oraz nakreślenia planów na przyszłość. Spotkaniu zorganizowanemu przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej przewodniczył arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski, w obecności księży biskupów pomocniczych. W sesji przedpołudniowej wzięli udział księża pracujący w duszpasterstwie parafialnym i w katechezie. Sesję popołudniową zdominowali katecheci świeccy i siostry zakonne.

W programie Dni Katechetycznych znalazły się zarówno wystąpienia abp. Marka Jędraszewskiego, ks. Macieja Będzińskiego, sekretarza krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. Rafała Cyfki ze stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, jak i zaproszonych gości.

Jako pierwszy wystąpił wojewoda małopolski Piotr Ćwik, który podziękował katechetom za ich sumienną pracę, obecność w szkole oraz życzył, aby nowy rok szkolny był dobrym czasem kształtowania charakteru młodego pokolenia Polaków.

Następnie głos zabrała Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, która najpierw podziękowała katechetom za pomoc w przeprowadzeniu egzaminów szkolnych podczas nauczycielskich strajków, podkreślając, że katecheci zawsze stoją przy uczniu i on jest dla nich najważniejszy. Mówiła także o współczesnych niebezpieczeństwach i zagrożeniach ideologią gender i LGBT, które uderzają najpierw w dzieci i młodzież. Pani kurator prosiła, aby katecheci byli filarem moralnym w szkole w gronie uczniów, nauczycieli i rodziców. Zachęcała, by służyli uczniom także poprzez prowadzenie kół dyskusyjnych i organizowanie wspólnych wyjazdów. Uczeń jest wartością, dlatego należy mądrze kształtować jego człowieczeństwo - przypomniała.

Reklama

Arcybiskup Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na coraz częstsze przykłady nietolerancji wobec Kościoła. Totalitaryzm jest zagrożeniem dla praw człowieka i ludzkości – stwierdził. Każda osoba jest wezwana do zbawienia, o ile zechce się nawrócić. Przytoczył „Zapiski więzienne” kard. Stefana Wyszyńskiego, w których Prymas Tysiąclecia wyznał, że przebaczył Bolesławowi Bierutowi, swemu oprawcy i modli się za niego. Do modlitwy za nieprzyjaciół zaprasza nas Jezus Chrystus, wzywając jednocześnie do nawrócenia. Zgoda narodowa jest możliwa, gdy uznamy prawdę kim jest człowiek i przyznamy się do błędu – powiedział Metropolita Krakowski. Jak zapewnić ochronę młodego pokolenia przed niewłaściwymi ideologiami i współczesnymi zagrożeniami? – pytał. Katecheci prezentują w szkole chrześcijańską wizję człowieczeństwa, zgodnie z własnym sumieniem i preambułą prawa oświatowego, ale to nie wystarcza. Trzeba, aby sami rodzice zwracali baczną uwagę na to, w jakich zajęciach w szkole biorą udział ich dzieci. Tzw. zajęcia antydyskryminacyjne mogą stać się okazją do ideowej indoktrynacji dzieci, niezgodnie z wyznawanym przez rodziców systemem wartości. Potrzebna jest więc postawa czujności i rodzicielskiej odpowiedzialności.

„Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie” – to hasło ogłoszonego przez papieża Franciszka nadzwyczajnego miesiąca misyjnego, który przypada w październiku.

Ks. Tadeusz Dziedzic, dyrektor archidiecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych, zachęcał, aby parafie ożywiły ducha misyjnego zapraszając misjonarzy i siostry klawerianki z Nigerii, które już mówią trochę po polsku. Wielkim skarbem dla młodych Kościołów na misjach jest pomoc duchowa i materialna, stąd pojawił się apel o intencje modlitwene, które można zlecić różom różańcowym i grupom modlitewnym w parafiach. Następnie głos zabrał ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, który stwierdził, że tam gdzie są misje, tam jest wiosna Kościoła. Jako ochrzczeni jesteśmy wszyscy wezwani, aby podjąć misję Kościoła i Chrystusa. Trzeba nieustannie ożywiać i omadlać to dzieło. Drogą są Papieskie Dzieła Misyjne, rozprzestrzenione na całym świecie. Prelegent zachęcał między innymi do podejmowania duchowej adopcji kleryków z krajów misyjnych.

Ks. Andrzej Kielian, dyrektor Wydziału Katechetycznego KM w Krakowie, przedstawił dane liczbowe dotyczące zatrudnienia katechetów w poszczególnych rejonach naszej archidiecezji. Katechizuje łącznie blisko 1500 osób. Zwrócił też uwagę na 2-letni cykl kształcenia nowych katechetów, w ramach studium podyplomowego. Ważną kwestią podniesioną przez ks. Dyrektora jest pogłębienie życia i praktyk sakramentalnych wśród uczniów klas IV - VI, a także pomoc w prowadzeniu przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania, świadczona przez zaangażowanych młodych z innych wspólnot.

Ciekawy był głos ks. Rafała Cyfki z międzynarodowej organizacji katolickiej „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, który przypomniał, że chrześcijanie są dziś w świecie najbardziej prześladowanym wyznaniem. Aż 327 milionów chrześcijan (co 7. chrześcijanin) realnie cierpi za wiarę w Chrystusa. Ks. Cyfka zachęcił zebranych do odwiedzenia wystawy w Krakowie przy ul. Stradomskiej 6, obrazującej rozmiary tego problemu w świecie.

Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, ks. Jacek Kurzydło, przedstawił propozycję edukacyjną tej placówki, zachęcając do odwiedzin w muzeum oraz uczestnictwa w tzw. lekcjach muzealnych.

Dni Katechetyczne zakończyła wspólna modlitwa oraz błogosławieństwo końcowe ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, którego udzielił zebranym wraz z obecnymi księżmi biskupami: Janem Szkodoniem, Janem Zającem, Damianem Muskusem i Januszem Mastalskim.

Żywy Bóg na Dworcu Głównym

2019-11-13 11:47

Agnieszka Bugała
Edycja wrocławska 46/2019, str. 1

Delikatna, szklana monstrancja z wizerunkiem Maryi tulącej i całującej Syna – w otwartych ramionach Matki kustodium z białą Hostią: Jezus eucharystyczny – to będzie centrum kaplicy na Dworcu Głównym we Wrocławiu, której otwarcie zaplanowano na koniec roku

Archiwum
Projekt kaplicy na wrocławskim Dworcu Głównym

Kaplica zostanie wpisana do prowadzonej przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” modlitwy o pokój na świecie.

Autorem projektu kaplicy św. Katarzyny Aleksandryjskiej jest biuro projektowe inż. Andrzeja Gacka. Monstrancję wymyślił i wykona gdański artysta Mariusz Drapikowski – znany na całym świecie autor „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”.

Dworcowa kaplica funkcjonowała do stycznia 2010 r., wtedy odprawiono w niej ostatnią Mszę św. Po rewitalizacji dworca, w miejscu po niej urządzono komisariat policji. Starania o powrót kaplicy na dworzec trwały od 2012 r. Ks. Jan Kleszcz, proboszcz parafii pw. św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu-Brochowie i duszpasterz kolejarzy archidiecezji wrocławskiej, od siedmiu lat, krok po kroku, nie ustaje w zbudowaniu na dworcu miejsca modlitwy – dla kolejarzy i podróżnych. Dzięki porozumieniu zawartemu w 2016 r. między PKP SA a Kurią Metropolitalną Wrocławską prace na dworcu wreszcie mogły się rozpocząć. – Pomysł jest prosty: wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu w nowej kaplicy i konfesjonał z dyżurującymi kapłanami – mówi ks. Jan Kleszcz.

Prace w miejscu przeznaczonym na kaplicę już trwają, a w pozyskiwanie środków na realizację przedsięwzięcia włączyło się wiele osób. Aktywnie kwestują młodzi z brochowskiej parafii pod opieką ks. Arkadiusza Krzeszowca.

Chętni do włączenia się w budowę kaplicy mogą kupić cegiełki albo dokonywać wpłat na konto. Inicjatywa jest tak ważna, że warto mieć w niej swój udział, nawet, gdybyśmy swoją wpłatą przyczynili się do sfinansowania choćby kawałka podłogi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Personalizm i medycyna

2019-11-19 07:00

Marta Matysek

Grzegorz Jacek Pelica
Na pierwszym planie ks. Piotr Goliszek

40. Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne na KUL zdominowała po raz pierwszy tematyka zdrowia dzieci i młodzieży. Zaproszeni przedstawiciele świata medycznego dzielili się wnikliwą refleksją na tematy, z którymi na co dzień spotykają się w praktyce lekarskiej.

Tematy do rozważań wybierano w odpowiedzi na pewne znaki czasu. - Wielu katechetów i pedagogów zgłaszało problemy szkolne dotyczące sytuacji dzieci z różnymi zachowaniami i reakcjami - mówił ks. prof. Piotr Goliszek, organizator sympozjum. Były to m.in.: zaburzenia neurologiczne u dzieci w wieku szkolnym, choroby pasożytnicze, choroby genetyczne i wrodzone wady rozwojowe, alergie, cukrzyca, a także niesamobójcze uszkodzenia ciała dokonywane bez intencji samobójczej, który to problem jest szczególnym wyzwaniem dla opiekunów. Zainteresowani odbiorcy tych treści to w dużej mierze nauczyciele i katecheci. To oni, ucząc i wychowując, wiele godzin spędzają z młodymi podopiecznymi. To oni mają więc szansę i obowiązek odpowiednio szybko zareagować w sytuacji gdy zdrowie dziecka jest zagrożone wskutek wstrząsu, spadku cukru czy depresji. Czasem nauczycielom trudno jest zinterpretować zachowania uczniów związane z chorobą lub niepełnosprawnością.

Tytuł sympozjum „Medycyna personalizowana dla katechetów i nauczycieli” wskazuje na to, że tematy medyczne będące w kręgu zainteresowań prelegentów i audytorium zostały przekazane w świetle ideologii personalizmu. Personalizm nie jest jedynie teorią nie znajdującą zastosowania w praktyce. Oryginalność personalizmu polega na tym, że cała rzeczywistość widziana jest przez pryzmat osoby. - Personalizm myśli o człowieku integralnie, obejmuje jego duszę, ciało, wiarę, religijność, duchowość, osobowość, cały jego świat osoby i świat jego egzystencji.(...). Okazuje się, że medycyna i teologia mają wspólny przedmiot poszukiwań, a jest nim człowiek. Ingerencja medyczna nigdy nie jest wyłącznie działaniem o określonej technice, ale przyjmuje kształt relacji interpersonalnej. Innymi słowy, lekarz nigdy nie leczy choroby, a przed wszystkim chorego, pacjenta. Takie podejście nazywane jest medycyną personalistyczną. Prymat osoby ludzkiej i całościowa wizja człowieka koniecznie muszą być podstawą projektu medycyny personalizowanej. Każde badanie i ingerencja musi mieć na celu integralnie rozumiane dobro człowieka chorego - mówi ks. P. Goliszek.

W ramach konferencji uczestnicy sesji udali się na Mszę św., której przewodniczył bp prof. Józef Wróbel, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP. Ksiądz Biskup zauważył, że nieprzypadkowo na misjach, gdzie są ubogie tereny, wielu chorych i potrzebujących opieki, szybko powstają kościoły. Kościół często staje się ośrodkiem zapewniającym pomoc medyczną i duchową. Obrazuje to pewien symboliczny związek między tym co człowiekowi, istocie cielesno-duchowej, jest niezbędne: troska o ciało i ducha. Ewangelia niesie uzdrowienie i wyzwolenie człowieka w wymiarze duchowo-moralnym i integralnym, cielesnym. Pochyla się nad człowiekiem potrzebującym uzdrowienia w różnych sferach. Odwrót od Ewangelii sprowadza na człowieka ciemność, pogrąża go w upadku cielesnym, np. przez narkotyki, używki, mody szkodliwe dla zdrowia, o które człowiek winien dbać.

Zachwyt postawą podkreślającą godność człowieka i jego skomplikowaną naturę powinien prowadzić zawsze do podjęcia trudu patrzenia na świat okiem personalisty. Wypowiedzi sobotniego sympozjum to po mistrzowsku poprowadzona mega-katecheza, której zwieńczeniem jest wezwanie do troski o cielesność i duchowość człowieka.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem