Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo w Leśniowie: uwierzmy w moc wiary

– Ważne, abyśmy na wzór Maryi uwierzyli w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z żywym Bogiem – powiedział 2 lipca podczas uroczystości odpustowych w sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Tego dnia Matka Boża Leśniowska została ogłoszona Patronką gminy Żarki.

Sumę odpustową poprzedziła procesja, która wyruszyła spod Urzędu Miasta i Gminy Żarki, aby zatrzymać się przy kościele Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, a następnie dotrzeć do sanktuarium. Przy każdej stacji odczytywana była Ewangelia oraz modlitwa powszechna.

Reklama

– Jako wspólnota wiary tu zgromadzona chcemy dziękować Bogu za dar Bożej Rodzicielki uobecnionej w łaskami słynącej figurze Najświętszej Maryi Panny Patronki Rodzin. Przychodzimy, tak jak czynili to nasi przodkowie już od XIV wieku, bo wiemy, że w Maryi Bóg zostawił nam niezawodną przewodniczkę na drogach wiary – powiedział przed Eucharystią o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów, witając uczestników uroczystości.

Duchowny podkreślił, że przez zatwierdzenie oficjalnym dokumentem Matki Bożej Leśniowskiej Patronką gminy Żarki Stolica Apostolska potwierdziła „wielowiekowe przekonanie licznych pokoleń o szczególnej opiece Maryi nad mieszkańcami Żarek i okolic”. – To jednocześnie gorące i serdeczne zaproszenie dla dzisiejszych i przyszłych mieszkańców, aby całe swoje życie rodzinne i społeczne kształtowali w oparciu o Ewangelię, w której rozbrzmiewają słowa Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie” – zauważył o. Chrapkowski.

Generał Zakonu Paulinów wezwał, aby „z tego ducha Ewangelii, który uwrażliwia nas na dobro i potrzeby każdego człowieka, zwłaszcza tego najsłabszego i potrzebującego pomocy i wsparcia”, wypływały „konkretne decyzje oraz działania podejmowane dla dobra lokalnej społeczności”. – Niech w tym wielkim zadaniu, godnym ludzi wielkiego ducha, nieustanną pomocą będzie Boża Matka Leśniowska, nasza Patronka przed Bogiem – zaapelował.

Reklama

Następnie dekret ogłaszający Najświętszą Maryję Pannę Leśniowską Patronką gminy Żarki odczytał ks. Damian Kwiatkowski, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Dokument podpisali arcybiskup sekretarz Arturus Roche i ks. Arkadiusz Nocoń, oficjał.

Na początku Eucharystii abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przypomniał, że według przekazów historycznych książę Władysław Opolczyk, wioząc na Jasną Górę obraz Matki Bożej Częstochowskiej, zostawił w Leśniowie figurę, w miejscu wytryśnięcia źródła, o które prosił, bezskutecznie poszukując wody. – Stajemy na Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, i prosimy Maryję: powiedz Chrystusowi o nas, o naszych wspólnotach rodzinnych, o naszej ojczyźnie i Kościele w Polsce – mówił główny celebrans.

– Staję dzisiaj wraz z wami po raz kolejny jako pasterz tej maryjnej archidiecezji, a zarazem pielgrzym wiary, potwierdzający eucharystyczne wychowanie człowieka tej ziemi. Ta prawda, zarówno historyczna, jak i religijna, dowodzi duchowej więzi i siły, którą zarówno pojedynczy człowiek, jak i wspólnota narodu czerpie ze źródeł Bożej łaski życia i niezwykłego orędownictwa Maryi u Bożego Syna, który jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi – zaznaczył na początku homilii abp Depo.

Metropolita częstochowski zwrócił uwagę na pragnienie zaświadczenia „o potrzebie Boga w ludzkich sercach dla siebie samych i wobec innych”, również przyszłych pokoleń. – To jest zmaganie dzisiaj o jutro, które jest w ręku Boga. Dlatego nic dziwnego, że zawierzamy siebie Bogu na wzór Maryi, zwłaszcza że świat, który nas otacza, przechodzi głęboki kryzys, nie tylko ten gospodarczy i ekologiczny, ale przede wszystkim duchowy i moralny – wskazał pasterz archidiecezji częstochowskiej.

W tym kontekście przytoczył słowa św. Jana Pawła II zapisane w 2003 r. w adhortacji „Ecclesia in Europa”: „Utracie pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię”. Arcybiskup zauważył, że od czasu wydania tego dokumentu „upłynęło kolejne pokolenie, a my jesteśmy świadkami wypełniania się coraz bardziej tej fali obojętności i praktycznego agnostycyzmu”. Zwrócił uwagę, że „świat gubi swoją tożsamość i ucieka w jakąś pustkę we wszystkich dziedzinach i od przeszłości”. – Jest to jakby psychoza lękowa po utracie stałego gruntu religijnego i odniesień do kultu prawdziwego Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie – podkreślił.

Odnosząc się do czytań mszalnych, które łączy temat powołania do życia rodzinnego, metropolita częstochowski wskazał, że teksty te dopełniają się, „dowodząc, że natura ludzka i łaska Boga są komplementarne”. – Z miłości Bóg powołał do istnienia świat natury. Stworzył ludzi jako mężczyznę i niewiastę, czyniąc ich na swój obraz i podobieństwo. Tym samym wywyższył człowieka z jego rozumnością, wolnością i sumieniem, które czyni go odpowiedzialnym – tłumaczył abp Depo.

W nawiązaniu do czytania z Księgi Syracha pasterz zwrócił uwagę na „ścisłą relację, jaka panuje między czcią oddawaną Bogu jako Stwórcy a czcią okazywaną rodzicom”. – Cześć i szacunek, z jakimi dzieci winny odnosić się do rodziców, przybiera różne postaci, które nie wyczerpują się tylko w okazywaniu tzw. poszanowania. Chodzi bowiem o konkretne postawy, takie jak okazywanie uczuć, słuchanie z uwagą i z poczuciem wdzięczności, wyrozumiałość i wzajemne wspomaganie się – kontynuował duchowny. Jak dodał, „praktykowanie takiej postawy przynosi dary Boże, którymi są: długie życie, odpuszczenie grzechów, radość i satysfakcja z własnych dzieci, wysłuchanie modlitw oraz przyjęcie przez Boga w przyszłości”.

Za św. Janem Pawłem II abp Depo przypomniał, że Bóg „stworzył nas jako mężczyznę i niewiastę we wzajemnym darze i zadaniu bycia dla drugiego”. – Ta prawda Boża o małżeństwie i rodzinie, gdzie człowiek opuszcza ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną, aby jako dwoje być jednym ciałem, jest ponad wolą jednostek, słabościami i kaprysami poszczególnych małżeństw oraz decyzjami organizmów społecznych – podkreślił. Przywołując nauczanie papieża Polaka, metropolita częstochowski zaznaczył, że „odrzucenie tej wizji chrześcijańskiej, która w żadnym stopniu nie jest zniewoleniem, lecz zgodnością z naturą ludzką, prowadzi do rozkładu rodziny, a tym samym zagraża szczęśliwej przyszłości człowieka”.

W tym kontekście wskazał na konieczność przestrzegania ludzi przez Kościół „przed niebezpieczeństwem destrukcji płynącej z propagowania i wdrażania programów seksualizacji dzieci i młodzieży”. – Programy te w imię pseudowolności, odrzucając Boga jako Stwórcę, każą przyjąć nowy typ czy formy życia już nie rodzinnego, lecz tylko jakiejś wspólnoty czy stada bez konsekwencji moralnych – akcentował abp Depo.

Pasterz wyraził również wdzięczność za sprzeciw Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich wobec stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie tzw. raportu Maticia. Jak wskazał metropolita, medycy uznali, że powyższe treści „stanowią zagrożenie dla życia polskich dzieci, zdrowia matek i rodzin, a zarazem wolności sumienia lekarzy i jakości opieki medycznej”.

Lekarze wskazali także, że aborcja i antykoncepcja mają być dostępne dla dziewcząt bez zgody rodziców, a wychowanie młodych „ma obejmować wulgarne formy edukacji seksualnej pod hasłem działań prozdrowotnych”. „Aborcja, czyli prenatalne zabójstwo dziecka, to brutalna przemoc” – cytował stanowisko lekarzy abp Depo. W tym kontekście przypomniał o hańbie lekarzy niemieckich, którą były eksperymenty na więźniach obozu koncentracyjnego Auschwitz oraz ich zabójstwa.

Metropolita częstochowski zauważył, że w swoim stanowisku lekarze uznają zniesienie prawa do sprzeciwu sumienia za karygodną propozycję. „Odmowa udzielenia aborcji ma być traktowana jak odmowa udzielenia opieki medycznej i może być zagrożona poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jest to sprzeczne nie tylko z chrześcijańskim systemem wartości, ale i naturalnym prawem, pochodzącym również z czasów Hipokratesa, z zasadami etyki i deontologii lekarskiej” – przytaczał argumenty medyków abp Depo. – To głos uznających, że pierwszym źródłem życia i strażnikiem godności osoby ludzkiej jest Bóg, który nie wypuszcza człowieka z rąk, ale szanuje jego wolność – podkreślił.

Omawiając fragment Listu św. Pawła do Rzymian, pasterz przypomniał za jego autorem, że trzeba mieć wstręt do złego, podążać za prawdą i dobrem, zachować cierpliwość w ucisku i wytrwałość w modlitwie oraz błogosławić swoich prześladowców. – Przyznajemy, że ten program wydaje się nieraz krzyżem nie do uniesienia. Tymczasem, jak wyraźnie pouczy nas św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein: „Bóg nie odmawia nam swojej łaski, gdy wiernie uczynimy to niewiele, co możemy zrobić. Łaska bowiem chce, aby była wzięta w posiadanie bardzo osobiście przez każdego, bo taką łaskę przygotował nam Bóg” – kontynuował abp Depo. Za papieżem emerytem Benedyktem XVI dodał: „Kto wierzy w Boga, nigdy nie jest sam”. – Kto pokłada nadzieję w Bogu na przyszłość, ma nadzieję życia wiecznego – przyznał.

– Jak ważne jest więc, abyśmy na wzór Maryi z Nazaretu i z Ain Karim, gdzie spotyka się z Elżbietą, uwierzyli w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z żywym Bogiem – Ojcem, Synem i Duchem Świętym – wzywał metropolita częstochowski i modlił się słowami św. Jana Pawła II: „Ziemio polska! Ziemio ojczysta! Zjednocz się przy Chrystusowej Eucharystii, w której krwawa ofiara Chrystusa ponawia się wciąż”, – aby każdy człowiek, który zna radość i gorycz bytowania na tej ziemi, mógł stawać się Jego uczniem poprzez przeciwstawianie się wszelkiej formie zła. Niech tajemnica Eucharystii pozwala nam odzyskiwać świadomość wielkiej godności, która jest właściwa człowiekowi jako synowi i córce Boga samego – prosił abp Depo.

– Maryjo, Tobie zawierzamy naszą teraźniejszość i przyszłość. Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokłada nadzieję w Twojej matczynej miłości prowadzącej nas do Syna, jedynego Odkupiciela człowieka i świata – zakończył.

Po Komunii św. w imieniu duszpasterzy pracujących na terenie gminy Żarki, ojców paulinów z sanktuarium w Leśniowie oraz władz samorządowych miasta i gminy ks. Stanisław Kotyl, proboszcz parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach, dziękował watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „za przychylność i zatwierdzenie Najświętszej Maryi Panny Leśniowskiej Patronką przed Bogiem gminy Żarki”. Na ręce abp. Wacława Depo złożył podziękowania dla prezydium Konferencji Episkopatu Polski za aprobatę tej inicjatywy. Dziękował również papieżowi Franciszkowi.

– Leśniów tętni życiem i daje życie duchowe – podkreślił kapłan. – My, miejscowi duszpasterze i gminni włodarze, mamy nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do wzajemnego zbudowania i większego przylgnięcia do Boga przez Maryję, naszą Matkę i Patronkę rodzin. Życzę, aby spotkanie z Matką Bożą przyniosło wiele oczekiwanych owoców – podsumował ks. Kotyl.

Następnie abp Depo wręczył pamiątkowe dekrety z uroczystości ojcom paulinom z Leśniowa, przedstawicielom władz miasta i gminy Żarki oraz parafiom z terenu gminy: św. Mikołaja z Przybynowa, Miłosierdzia Bożego z Jaworznika, Najświętszej Maryi Panny Różańcowej z Kotowic oraz Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach.

Na zakończenie, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, abp Depo odmówił modlitwę, wzywając wstawiennictwa Matki Bożej Leśniowskiej, a po odśpiewaniu „Te Deum” udzielił błogosławieństwa.

– Ta uroczystość to dla mnie osobista satysfakcja – powiedział w rozmowie z Niedzielą TV Klemens Podlejski, burmistrz miasta i gminy Żarki, którego rodzina jest związana z Żarkami i sanktuarium w Leśniowie od pokoleń. Podkreślił również, że „większość lokalnej społeczności bardzo mocno identyfikuje się z Leśniowem i Matką Bożą Leśniowską”. – Dla nas Ona zawsze była Patronką. Była z nami, a my byliśmy z Nią w trudnych czasach. Dzisiejsza uroczystość to ukoronowanie procesu dziejowego – przyznał.

Burmistrz cieszył się również z bardzo dobrej współpracy z leśniowskim klasztorem. – Z dużym skutkiem realizujemy ciekawe inicjatywy. Mamy do siebie zaufanie i zrozumienie. Jesteśmy wspólnotą. Od lat działamy dla dobra wspólnego – dodał Klemens Podlejski.

W uroczystościach uczestniczyli: kapłani z Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, kanonicy kapituł: archikatedralnej, radomszczańskiej, wieluńskiej i zawierciańsko-żareckiej, kapłani pracujący w dekanacie żareckim i pochodzący z ziemi żareckiej, osoby życia konsekrowanego, posłowie i senatorowie z regionu częstochowskiego, samorządowcy szczebla powiatowego, miejskiego i gminnego, przewodniczący rad dzielnic i sołtysi, przedstawiciele szkół i zakładów pracy, mieszkańcy gminy Żarki, Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Częstochowskiej, przedstawiciele Marszu dla Życia i Rodziny, pielgrzymi rowerowi i inni pątnicy. Podczas uroczystości grała orkiestra dęta z Żarek.

Drugim dniem odpustu w sanktuarium w Leśniowie będzie niedziela 4 lipca. Sumie o godz. 11 będzie przewodniczył bp Andrzej Przybylski.

30 sierpnia 2018 r. rada miejska wyraziła wolę ustanowienia Matki Bożej Leśniowskiej Patronką gminy Żarki. Następnie abp Wacław Depo przedłożył sprawę Konferencji Episkopatu Polski, która wydała pozytywną opinię. 9 września 2019 r. abp Depo wystąpił w tej sprawie do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 19 sierpnia 2020 r. dykasteria zezwoliła na ogłoszenie Matki Bożej Leśniowskiej Patronką gminy Żarki.

2021-07-02 19:43

Ocena: +5 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Łaskawa ikona Matki Bożej Mstowskiej

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

Barbara Kubicka

– Od naszego wczoraj zależy nasze dziś – powiedział ks. prof. zw. Kazimierz Łatak, kiedy otwierał 4 marca br. konferencję naukową zatytułowaną „Łaskawa ikona Matki Bożej Mstowskiej – historia, kult, interpretacje”. Zorganizowana ona była w 370. rocznicę instalacji cudownego wizerunku Matki Bożej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mstowie, a odbywała się pod honorowym patronatem abp. Wacława Depo.

Prelegenci: wspomniany już ks. prof. Kazimierz Łatak, ks. prof. Jan Pietrzykowski, ks. prof. Dominik Zamiatała, ks. dr Stanisław Więzik, ks. dr Michał Łobaza, dr Paweł Dettloff i ks. Wojciech Ćwiękała wysłuchani byli przez zebraną w Gminnym Ośrodku Kultury społeczność nie tylko lokalną, wśród której byli przedstawiciele władz samorządowych, edukacji, duchowieństwa i mediów. Do słuchaczy dołączył również arcybiskup senior Stanisław Nowak. W 2000 r. koronował on Matkę Bożą Mstowską Miłosierdzia.

CZYTAJ DALEJ

Wchodzenie dzisiaj w kapłaństwo jest aktem mężnej pokory

2021-09-18 20:07

Adobe.Stock

– Wchodzenie dzisiaj w kapłaństwo jest aktem mężnej pokory. Nie można inaczej. Trzeba mieć w sobie męstwo i trzeba mieć w sobie pokorę w takim poczuciu, że zstępujemy w kapłaństwo. Noście to w sobie – mówił abp Grzegorz Ryś do wyświęcanych dziś absolwentów seminarium 35+.

W uroczystość św. Stanisława Kostki liturgii katedralnej o godz. 9:00 przewodniczył abp Grzegorz Ryś, który do łódzkiego prezbiterium włączył czterech diakonów seminarium 35+. Kandydatami do święceń byli: dn Szymon Brot z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Łodzi, dn Roman Jaguś z parafii pw. św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli (diecezja włocławska), dn Zbigniew Kądziołka z parafii pw. Matki Bożej Królowej w Jabłonicy (diecezja rzeszowska) oraz dn Łukasz Kołodziej z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Piotrkowie Trybunalskim.

CZYTAJ DALEJ

Stygmaty św. Franciszka odpowiedzią na prośbę Mahometa

2021-09-18 22:40

Norbert Polak

Wspólnota parafialna Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie-Bronowicach obchodziła święto patronalne i przyjazd wicekomisarza Ziemi Świętej. o. Dariusza Sambora.

Wspólnota parafialna Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie-Bronowicach obchodziła święto patronalne i przyjazd wicekomisarza Ziemi Świętej. o. Dariusza Sambora.

    W kościele Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie-Bronowicach 17 września odbył się odpust parafialny i przywitanie wicekomisarza Ziemi Świętej, o. Dariusz Sambora.

    Na początku wydarzenia franciszkanie świeccy, rada parafialna i seminarzyści złożyli podziękowania na ręce jubilata. Następnie przemówienie wygłosił proboszcz świątyni, o. proboszcz Eligiusz Dymowski. Duchowny zauważył, że Krzyż Jerozolimski i stygmaty św. Franciszka z Asyżu łączą się ze sobą w sposób szczególny. - Dzisiaj dwa miejsca szczególne łączą się ze sobą — miejsce w Jerozolimie, bazylika Bożego Grobu, Góra Kalwaria i drugie miejsce w Europie, we Włoszech, góra La Verna. Dwa miejsca związane ze znakiem Zbawienia, jaki każdego dnia czynimy poprzez znak Krzyża. Tam, w Jerozolimie, Chrystus oddał swoje życie za każdego człowieka. Na górze La Verna Swojego wiernego ucznia, św. Franciszka z Asyżu obdarzył darem stygmatów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję